Algemene voorwaarden

ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN DELAMAR

1.0 Algemeen
1.1 Deze algemene bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen DeLaMar en een bezoeker van DeLaMar. Deze algemene bezoekersvoorwaarden hebben tevens betrekking op alle handelingen die ter uitvoering van deze overeenkomst worden verricht. Daarnaast gelden deze algemene bezoekersvoorwaarden voor een ieder die enig Evenement in het Gebouw bijwoont, zonder dat de betrokkene direct of indirect een overeenkomst met DeLaMar heeft gesloten.
1.2 In deze algemene bezoekersvoorwaarden wordt verstaan onder:

  • Bezoeker/Bezoekers: iedere persoon of rechtspersoon die op enigerlei wijze, direct of indirect, een overeenkomst met DeLaMar sluit ter zake van het bijwonen van een door DeLaMar dan wel door een derde in het gebouw van DeLaMar te organiseren Evenement.
  • DeLaMar: Stichting DeLaMar Theater
  • Evenement: de publieke of besloten gebeurtenis waarbij (een) voorstelling(en) van artistieke/culturele aard wordt opgevoerd of enige andere al dan niet culturele/artistieke manifestatie welke binnen het Gebouw plaatsvindt.
  • Gebouw: de plaats waar het Evenement wordt gehouden zijnde DeLaMar aan Marnixstraat 402 in Amsterdam.
  • Organisator: de partij die verantwoordelijk is voor de productie en of organisatie van het Evenement in het Gebouw.
  • Overeenkomst: de Overeenkomst tussen DeLaMar en de Bezoeker met betrekking tot het bijwonen van een Evenement, welke door bemiddeling via hetzij DeLaMar, hetzij via een door DeLaMar in te schakelen kaartverkooporganisatie tot stand komt.


2.0 Kaartverkoop/Aanbiedingen/Prijzen
2.1 Alle door DeLaMar, dan wel (al dan niet namens DeLaMar) door derden gedane aanbiedingen, (programma-) aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven zijn vrijblijvend. DeLaMar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in door DeLaMar en door derden aan de Bezoeker gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven, dan wel voor fouten gemaakt bij de (voor-) verkoop van toegangsbewijzen door derden, daaronder begrepen de zogenaamde voorverkoopadressen.
2.2 Indien dit hem/haar wordt verzocht, is de Bezoeker te allen tijde verplicht zijn toegangsbewijs en enige kaart die recht geeft op korting op dit toegangsbewijs aan als zodanig kenbare medewerkers van DeLaMar te tonen. Het toegangsbewijs dient in ieder geval te worden getoond bij binnenkomst van (de betreffende ruimte in) het Gebouw, ook indien de Bezoeker (de betreffende ruimte in) het Gebouw heeft verlaten tijdens (de duur van) een Evenement.
2.3 De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van DeLaMar dan wel van de Organisator van het Evenement en worden door of vanwege DeLaMar in het bezit gesteld van de Bezoeker onder de voorwaarden dat het zonder voorafgaande toestemming van DeLaMar en/of Organisator niet is toegestaan om i) de toegangsbewijzen te verkopen aan derden dan wel de toegangsbewijzen op enige ander wijze op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken, ii) de toegangsbewijzen in commerciële uitingen – op welke wijze dan ook – aan te bieden dan wel op andere wijze te verwijzen naar de toegangsbewijzen. Indien en voor zover DeLaMar dan wel de Organisator constateert dat de Bezoeker in strijd heeft gehandeld met de hiervoor genoemde voorwaarden zullen de toegangsbewijzen ongeldig worden gemaakt. Houders van die toegangsbewijzen zal de toegang tot het Evenement worden ontzegd, zonder recht op enige (schade) vergoeding of restitutie. DeLaMar behoudt zich te allen tijde het recht voor om reserveringen van Bezoeker met betrekking tot toegangsbewijzen te weigeren waarvan DeLaMar vermoedt dan wel waarvan is gebleken dat deze Bezoeker zich schuldig heeft gemaakt aan handelingen in strijd met de hiervoor omschreven voorwaarden.
2.4 Het toegangsbewijs geeft de houder recht op het bijwonen van het Evenement. DeLaMar mag ervan uitgaan dat de houder van dit toegangsbewijs ook de rechthebbende daarop is. DeLaMar is niet gehouden ten aanzien van geldige toegangsbewijzen nadere controle te verrichten. De Bezoeker dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het door DeLaMar, dan wel een door DeLaMar ingeschakeld (voor)verkoopadres, verstrekt toegangsbewijs.
2.5 Het toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon.
2.6 Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de Bezoeker elektronisch ter beschikking is gesteld c.q. is verzonden aan de Bezoeker, rust op de Bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs.
2.7 De Bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding (i) in geval van verlies of diefstal van zijn/haar toegangsbewijs of (ii) in geval de Bezoeker het toegangsbewijs van een derde anders dan DeLaMar heeft verkregen en de afdracht van de toegangsprijs door de derde aan DeLaMar om redenen aan de zijde van de derde niet plaatsvindt. Indien de Bezoeker om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het toegangsbewijs, komt dit voor zijn/haar eigen rekening. Op een verkregen toegangsbewijs kan geen restitutie plaats vinden.
2.8 Indien en voor zover de Bezoeker om niet aan DeLaMar toe te rekenen redenen en om andere redenen dan omschreven in artikel 2.3, verhinderd is de voorstelling waarvoor toegangsbewijzen zijn aangeschaft bij te wonen, biedt DeLaMar de Bezoeker de mogelijkheid om tot uiterlijk één week voor de voorstellingsdatum, de toegangsbewijzen in te wisselen tegen toegangsbewijzen voor een andere voorstelling die wordt opgevoerd in DeLaMar. Zowel het inwisselen van de toegangsbewijzen als het maken van een nieuwe boeking zijn eenmalig gratis. Daarna wordt een administratievergoeding van Euro 2,50 per toegangsbewijs in rekening gebracht.
Het in dit artikellid bepaalde is niet van toepassing op groepsreserveringen meer dan zestien personen welke geboekt worden via derde partijen.
2.9 Indien de Bezoeker met betrekking tot zijn reservering voor toegangsbewijzen een beroep doet op een kortingsactie, dan kan de reservering uitsluitend online plaatsvinden, tenzij in de uitingsvorm van de kortingsactie nadrukkelijk is aangegeven dat de kortingsactie ook voor telefonische- en kassareserveringen geldt. De Bezoeker dient bij aanvang van het telefoongesprek of kassabezoek aan te geven dat hij gebruik wenst te maken van de kortingsactie.
2.10 Bij het plaatsen van een reservering brengt DeLaMar c.q. de door DeLaMar ingeschakelde kaartverkooporganisatie naast de entreegelden ook transactiekosten in rekening eventueel vermeerderd met verzendkosten, welke eenmalig per reservering in rekening worden gebracht. Dit kan per kaartverkooporganisatie wisselen.

3.0 Verblijf in het gebouw
3.1 Gedurende zijn/haar verblijf in het Gebouw dient de Bezoeker zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van het bezochte Evenement geldende regels van fatsoen te gedragen. De Bezoeker is in dit verband tevens verplicht de door de als zodanig kenbare medewerkers van DeLaMar gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen. Indien naar het redelijk oordeel van een medewerker van DeLaMar de Bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de Bezoeker de verdere toegang (eventueel voor onbepaalde tijd) tot het Gebouw worden ontzegd, zonder dat de Bezoeker enig recht op vergoeding van zijn/haar toegangsbewijs geldend kan maken.
3.2 Het is de Bezoeker onder meer verboden:
a. aan derden in het Gebouw goederen en schriftelijk informatie zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie van DeLaMar van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen;
b. (huis-)dieren het Gebouw in te brengen m.u.v. een hulphond;
c. etenswaren en/of (alcoholische) consumpties in het Gebouw mee te brengen;
d. naar het oordeel van een medewerker van DeLaMar gevaarlijke en/of voor de bezoekers hinderlijke voorwerpen of stoffen het Gebouw in te brengen c.q. met zich mee te voeren;
e. Openbare dronkenschap te vertonen of onder invloed van drugs het Gebouw te betreden en drugs in het Gebouw meenemen.
3.3 De bedrijfsleiding van DeLaMar houdt zich het recht voor inzage te verlangen in door de Bezoeker meegevoerde (hand-) bagage. Indien zulks noodzakelijk wordt geacht, kan speciaal daarvoor opgeleid en getraind personeel de Bezoeker bovendien verzoeken mee te werken aan een veiligheidsfouillering. In geval van weigering van medewerking kan de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Gebouw worden ontzegd zonder dat de Bezoeker enig recht heeft op restitutie van de prijs van het toegangsbewijs.
3.4 Het is de Bezoeker verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DeLaMar, foto-, video-, film-, geluids- en andere opnameapparatuur - waaronder uitdrukkelijk (mobiele) communicatieapparatuur met deze functies wordt begrepen- in het Gebouw en de Zaal te gebruiken. Telefoontoestellen of andere middelen van draadloze communicatie moeten voor het betreden van de zaal op vliegtuigstand of stil ingesteld worden. De als zodanig kenbare medewerkers van DeLaMar zijn bevoegd om afgifte te vorderen van eventueel aangetroffen apparatuur en deze gedurende het verblijf van de Bezoeker in het Gebouw en de Zaal in bewaring te nemen. Bedoelde medewerkers zijn tevens bevoegd in strijd met het voorgaande vervaardigde audio- en/of audio-visuele opnamen te vernietigen. Bij weigering van medewerking kan de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Gebouw worden ontzegd, zonder dat de Bezoeker enige aanspraak kan maken op restitutie van de prijs van het toegangsbewijs.
3.5 DeLaMar behoudt zich het recht voor van het Evenement waarbij de Bezoeker aanwezig is beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken. DeLaMar handelt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zal er alles aan doen om de Bezoeker niet identificeerbaar in beeld te brengen. Hierbij is het uitgangspunt dat een persoon identificeerbaar is als zijn identiteit redelijkerwijs, zonder onevenredige inspanning vastgesteld kan worden.
3.6 Binnen het Gebouw geldt een rookverbod. De Bezoeker is gehouden zich aan deze voorschriften inzake het roken te houden. De beheerder van het Gebouw c.q. als zodanig kenbare medewerkers van DeLaMar zijn bevoegd bij weigering van medewerking van de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Gebouw te ontzeggen. De Bezoeker kan dan geen aanspraak maken op restitutie van de prijs van het toegangsbewijs.
3.7 DeLaMar kan de Bezoeker verplichten om de jas, tas en/of andere grote voorwerpen af te geven bij de garderobe. Daaronder begrepen en niet beperkt tot: koffers, kinderwagens, rolstoelen, paraplu’s, helmen, motorpakken, rollators, kinderstoeltjes e.d. Verplichting tot afgifte van bovenstaande goederen kan alleen als de garderobe gedurende de aanwezigheid van de Bezoeker bemand is. Voor het gebruik van de garderobe vraagt DeLaMar geen vergoeding. Per afgegeven voorwerp wordt één ontvangstbewijs verstrekt. Voorwerpen worden uitsluitend tegen overhandiging van dit ontvangstbewijs teruggegeven. DeLaMar is niet aansprakelijk voor enig geleden (in)directe schade en/of gevolgschade. Afgegeven voorwerpen worden door het DeLaMar in principe bewaard uitsluitend voor de duur van het Evenement. De Bezoeker is verplicht bij de garderobe afgegeven voorwerpen bij DeLaMar af te halen voordat hij het Gebouw of de Plaats verlaat. Wordt een afgegeven voorwerp niet opgehaald na afloop van een Evenement, dan wordt deze bewaard conform het gevonden voorwerpen beleid.
3.8 DeLaMar mag een Bezoeker erop wijzen danwel weigeren als deze niet de minimale adviesleeftijd heeft bereikt die door de bespeler/impresario van het Evenement is opgegeven. Er geldt geen restitutie van al aangeschafte toegangsbewijzen en/of overige kosten.
3.9 De Bezoeker kan door een medewerker van DeLaMar gevraagd worden zich te identificeren. Indien de Bezoeker geen identificatie kan laten zien, of deze weigert te tonen kan de Bezoeker de toegang tot het Gebouw worden geweigerd, zonder dat de Bezoeker recht heeft op restitutie van het toegangsbewijs en/of overige kosten.

4.0 Aansprakelijkheid van DeLaMar
4.1 Het verblijf van de Bezoeker in het Gebouw is voor zijn/haar eigen rekening en risico.
4.2 DeLaMar is slechts aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of de Bezoeker toegebracht letsel, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van DeLaMar en/of zijn medewerkers, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen DeLaMar verzekerd is, dan wel, naar redelijkheid en billijkheid, verzekerd had behoren te zijn en voor het daarin gehanteerde maximumbedrag. De aansprakelijkheid van het DeLaMar wordt onder meer uitgesloten voor:
a. schade ten gevolge van het handelen van derden, waaronder begrepen door DeLaMar ingeschakelde personen en huurders van (ruimten in) het Gebouw en de door deze derden ingeschakelde personen;
b. schade ten gevolge van het niet opvolgen van door de medewerkers van DeLaMar gegeven instructies en van het niet naleven van de in het algemeen geldende regels van fatsoen;
c. (gevolg-)schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangs- en slottijden van de Evenementen waarop de overeenkomst tussen DeLaMar en de Bezoeker betrekking heeft;
d. schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere Bezoekers.
4.3 DeLaMar is nimmer aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden schade, die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van DeLaMar. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van DeLaMar onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds als mogelijkheid te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgeweld, burgeroorlog, oproer, rellen, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, waterschade en andere ernstige storingen in het bedrijf van DeLaMar c.q. in het Gebouw, falen van en schade aan (technische) apparatuur in het Gebouw c.q. met betrekking tot het Evenement, overlijden van een of meer leden van het Koninklijk Huis of situaties van nationale rouw waardoor het Evenement geen doorgang kan vinden en extreme weersomstandigheden.

5.0 Annulering of wijziging van een Evenement
5.1 Indien en voor zover DeLaMar en/of de Organisator om welke reden dan ook genoodzaakt is (een) voorstelling(en) van het Evenement te annuleren heeft de Bezoeker aanspraak op restitutie van aantoonbaar betaalde entreegelden. Restitutie van entreegelden moet plaatsvinden via DeLaMar mits het kaartje daar rechtstreeks is gekocht danwel via de organisatie via welke de Bezoeker toegangsbewijzen voor het Evenement heeft gekocht. De Bezoeker zal daarover in zodanig geval tijdig worden geïnformeerd. Eventuele extra kosten zoals kosten in verband met reeds geboekte vervoer/overnachting komen uitdrukkelijk niet voor vergoeding door DeLaMar in aanmerking.
5.2 Indien en voor zover DeLaMar en/of de Organisator van het Evenement om welke reden dan ook genoodzaakt is de opvoeringsdatum van (een) voorstelling(en) van het Evenement te wijzigen zal de Bezoeker de gelegenheid worden geboden de reeds aangeschafte toegangsbewijzen te gebruiken voor de nieuw vastgestelde opvoeringsdatum/data. Indien voor zover de Bezoeker aangeeft hier geen gebruik van te willen maken heeft de Bezoeker aanspraak op restitutie van aantoonbaar betaalde entreegelden. Het bepaalde in artikel 7.1 is dan onverkort van toepassing.

6.0 Klachten
6.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst tussen DeLaMar en de Bezoeker dienen binnen acht dagen nadat de uitvoering van de overeenkomst heeft plaatsgevonden te worden ingediend via info@delamar.nl. De directie van DeLaMar kan ertoe besluiten om de klachten die na deze termijn worden ontvangen niet in behandeling te nemen.
6.2 DeLaMar is niet aansprakelijk en niet verplicht tot het vergoeden van schade ter zake van:
a. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op wijzigingen in het programma, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, wijzigingen in de perso(o)n(en) van optredende, in de samenstelling van het programma, annuleringen of verschuivingen van evenementen naar een andere datum;
b. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de kwaliteit van de uitvoeringen van de evenementen waarop de overeenkomst tussen DeLaMar en de Bezoeker betrekking heeft;
c. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers of wederrechtelijke indringers daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en molest; bij herhaalde overlast of ongemak door bepaalde, nader te identificeren bezoekers zal DeLaMar het mogelijke verrichten om deze bezoekers in de toekomst zo nodig de toegang te ontzeggen;
d. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden aan het Gebouw, dan wel op de gevolgen van deze onderhoudswerkzaamheden die redelijkerwijs op dat moment mochten worden verricht;
e. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of
ongemak, veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in de zalen van het Gebouw;
f. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, waaronder begrepen beperkt zicht voor de Bezoeker, veroorzaakt door (geluids-)opnamen door de media en de naar aanleiding daarvan getroffen technische voorzieningen in de zalen;
g. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op (geluids-) overlast veroorzaakt door gelijktijdig plaatsvindende evenementen, daaronder begrepen noodzakelijke handelingen die dienen ter voorbereiding op deze evenementen, of die op enige andere wijze met deze evenementen samenhangen, in andere ruimten van het Gebouw;
h. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de toewijzing en de verdeling van de plaatsen en/of een door omstandigheden noodzakelijke wijziging van het stoelenplan;
i. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, waaronder begrepen beperkt zicht op toneel en boventiteling;
j. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de aan- of afwezigheid van boventiteling, veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van de technische voorzieningen, dan wel de keuze van DeLaMar die voorziening al dan niet aan te bieden;
k. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak door stakingen van het openbaar vervoer;
l. klachten omdat de Bezoeker de toegang tot de zaal is ontzegd vanwege de omstandigheden dat het Evenement in deze zaal reeds een aanvang heeft genomen.
m. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op parkeerproblemen vanwege drukte.
n. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op door derden gewekte verwachtingen.

7.0 Persoonsgegevens
7.1 Op de verwerking van persoonsgegevens door DeLaMar is de privacy- en cookieverklaring van toepassing die op de website van DeLaMar te raadplegen is.

8.0 Intellectuele eigendomsrechten
8.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot namen, logo’s teksten, afbeeldingen, fotomateriaal, geluidsbestanden, animatiebestanden en audiovisuele bestanden van DeLaMar dan wel het Evenement berusten bij DeLaMar dan wel de Organisator van het Evenement. Het is de Bezoeker niet toegestaan deze direct of indirecte openbaar te maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of bij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van DeLaMar en/of de Organisator van het Evenement.

9.0 Rechten van DeLaMar
9.1 Ongeldig toegangsbewijs bij overtreding
Bij overtreding door de Bezoeker van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze Algemene Bezoekersvoorwaarden is de Bezoeker van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist en is DeLaMar gerechtigd de koop met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Evenement te weigeren, bijvoorbeeld door middel van het ongeldig maken van het Toegangsbewijs, zonder dat de Bezoeker recht heeft op restitutie van enige vergoeding. Een ongeldig gemaakt Toegangsbewijs geeft geen recht (meer) op toegang tot het Evenement.
9.2 Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het toegangsbewijs heeft DeLaMar het recht om de houder van dit toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het Evenement te weigeren, zonder dat de Bezoeker c.q. de houder aanspraak kan maken op enige schade die hij hierdoor zal lijden.
9.3 DeLaMar kan cameratoezicht houden in het Gebouw. Het cameratoezicht kan voorafgaand, tijdens en/of na afloop van het Evenement plaatsvinden ter bescherming van personen en eigendommen van DeLaMar en/of derden. Camerabeelden worden gedurende een door het DeLaMar te bepalen periode bewaard en worden zo nodig aan de politie ter beschikking gesteld.
9.4 Incidentele oefeningen en ontruiming
DeLaMar heeft het recht de (reguliere) openingstijden aan te passen aan incidentele oefeningen in het kader van de bedrijfshulpverlening of, in het geval van een calamiteit, het Gebouw geheel of gedeeltelijk te ontruimen, zonder dat de Bezoeker recht heeft op restitutie van het toegangsbewijs en/of andere kosten en/of schadevergoeding.

10.0 Overige voorwaarden / regelingen
10.1 DeLaMar is gerechtigd om de algemene bezoekersvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal DeLaMar de Bezoeker tijdig via de website op de hoogte stellen van de wijzigingen. Indien de Bezoeker een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en de wijziging heeft tot gevolg dat aan de Bezoeker een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, heeft deze persoon de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde algemene bezoekersvoorwaarden in werking treden.
10.2 Op deze overeenkomst zijn tevens van toepassing de algemene voorwaarden van de Organisator en de algemene voorwaarden van de organisaties via welke de Bezoeker toegangsbewijzen voor het Evenement heeft gekocht.
10.3 De nietigheid van een bepaling van deze algemene bezoekersvoorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

11.0 Toepasselijk recht / Bevoegde rechter
11.1 Op deze algemene bezoekersvoorwaarden en op de overeenkomst tussen de Bezoeker en DeLaMar is Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen de Bezoeker en DeLaMar voortvloeien worden ter uitsluitende berechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

De Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn laatstelijk gewijzigd op 17 april 2024.

Accepteer marketingcookies

om de video te kunnen bekijken.