Privacy- en cookieverklaring

Stichting DeLaMar Theater (hierna “DeLaMar”) respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en haar gasten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. In deze privacy- en cookieverklaring wordt uitgelegd hoe en waarom wij jouw persoonsgegevens verwerken.

Doel van de gegevensverwerking
DeLaMar verwerkt persoonsgegevens van personen die bij DeLaMar kaarten kopen, reserveringen plaatsen, offertes aanvragen voor zakelijke evenementen (locatieverhuur / evenementen) of anderszins producten of diensten van DeLaMar afnemen, van bezoekers van de website van DeLaMar en van leden van de DeLaMar (zakelijke) nieuwsbrief (hierna gezamenlijk: "gast(en)") voor de onderstaande doeleinden. Op deze personen is deze privacy- en cookieverklaring dan ook van toepassing.

DeLaMar verwerkt persoonsgegevens van haar gasten voor (één of meer van) de volgende doeleinden:

 • De verkoop van kaartjes voor voorstellingen die via de website van DeLaMar verloopt;
 • om gasten de door hen gekochte kaarten en eventuele andere producten te kunnen toesturen en om hen nader te kunnen (laten) informeren met betrekking tot de voorstelling waarvoor de gasten kaarten hebben gekocht of gereserveerd (bijvoorbeeld om wijzigingen met betrekking tot de voorstelling door te geven);
 • om te kunnen reageren op vragen of feedback die wij ontvangen (onder meer via het contactformulier of per e-mail);
 • voor (direct) marketing activiteiten (al dan niet met behulp van profiling) van DeLaMar, in het bijzonder om gasten te kunnen informeren over DeLaMar, de voorstellingen waarvoor zij kaarten verkoopt en haar (andere) producten en diensten, en om deze informatie op de gasten af te stemmen;
 • om zakelijke boekers te kunnen informeren over zakelijke mogelijkheden in DeLaMar;
 • om de (zakelijke) nieuwsbrief van DeLaMar toe te kunnen sturen aan gasten die zich daarvoor hebben aangemeld;
 • om uitvoering te kunnen geven aan de totstandkoming van zakelijke evenementen zoals locatieverhuur en event organisatie;
 • om diefstal van eigendommen te voorkomen en het pand, gasten en medewerkers van DeLaMar te beveiligen (cameratoezicht);
 • voor statistische, analyse- en onderzoeksdoeleinden; zo nodig na anonimisering waardoor je identiteit niet langer bij ons bekend is.

DeLaMar is ook actief op social media platforms zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube en Instagram. Als je via social media contact opneemt met DeLaMar, verwerken we jouw gegevens voor de volgende doelen:

 • om vragen die je via social media stelt te kunnen beantwoorden;
 • om contact met je op te nemen indien je deelneemt aan een actie op een social media pagina van DeLaMar. Voor de details per actie verwijzen wij je naar de actievoorwaarden van de desbetreffende actie.

Grondslagen voor verwerking
DeLaMar verwerkt persoonsgegevens van haar gasten op basis van een of meerdere van de volgende juridische grondslagen:

 • jouw toestemming (denk hierbij o.a. voor het toesturen van onze (zakelijke) nieuwsbrief en het gebruik van cookies op onze website);
 • de uitvoering van een overeenkomst (denk hierbij aan de verkoop van kaartjes voor voorstellingen en het toesturen van serviceberichten over deze voorstellingen);
 • voldoen aan een wettelijke verplichting (denk hierbij aan verplichtingen die wij hebben ten opzichte van o.a. de Belastingdienst);
 • gerechtvaardigd belang, zoals: (i) preventie van diefstal en beveiliging van het pand, gasten en medewerkers van DeLaMar; (ii) direct marketing; en (iii) het genereren van statistieken betreffende het gebruik van de website
  en/of om de website te analyseren en te verbeteren.

Soort gegevens
De gegevens die worden verwerkt zijn alleen die gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de bovenstaande doeleinden, tenzij anders aangegeven in deze privacy- en cookieverklaring. Hierbij kun je denken aan personalia en identificatiegegevens zoals naam, geboortedatum, geslacht, adres, woonplaats, gekochte kaarten, betaalgegevens, maar ook gegevens die je achterlaat op de website, jouw klik- en surfgedrag en IP-adres. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening.

Kaartverkoop
Tijdens het bestelproces op onze website zijn enkele persoonsgegevens verplicht om in te vullen, andere zijn optioneel. Zo hebben we altijd je e-mailadres nodig om je boeking te voltooien en vragen we je om je telefoonnummer om je te kunnen informeren over (last minute) wijzigingen in het programma, of het moeten annuleren van een voorstelling. Ook je voor- en achternaam hebben we nodig om de tickets op jouw naam te kunnen zetten.

Adresgegevens en geboortedatum zijn optioneel. Deze verwerken wij om per evenement inzicht te kunnen krijgen in de leeftijdsopbouw en de regio waar onze bezoekers vandaan komen.

Informatie over jouw koopgedrag gebruiken wij om meer inzicht te krijgen in de culturele interesses van al onze boekers. Dit kunnen geaggregeerde gegevens zijn, die wij verwerken op basis van een commercieel gerechtvaardigd belang. Tot slot zullen wij, indien wij daarvoor een grondslag hebben, jouw persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden.

Cameratoezicht
In de bezoekersruimten van DeLaMar vindt kleinschalig cameratoezicht plaats. De (zichtbare) camera’s zijn geplaatst om diefstal van eigendommen te voorkomen en het pand, gasten en medewerkers te beveiligen. Er worden geen geluidsopnamen gemaakt. De beelden worden in beginsel niet langer dan 14 dagen bewaard. Indien er een incident wordt vastgelegd, worden de beelden bewaard totdat het incident is afgehandeld.

Solliciteren
Heb je gereageerd op één van onze vacatures of heb je een open sollicitatie verstuurd? Dan verwerken wij jouw persoonsgegevens om je sollicitatie in behandeling te kunnen nemen en ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst. Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
 • Curriculum Vitae
 • Motivatiebrief
 • Salarisindicatie
 • Referenties
 • Eventuele overige informatie die je meestuurt met je sollicitatie


Jouw sollicitatiegegevens bewaren wij tot maximaal 4 weken nadat de functie is vervuld. Wij bewaren deze gegevens zodat wij contact met je kunnen opnemen in het geval de functie binnen de proeftijd opnieuw vrijkomt. Wanneer we je op dit moment geen functie kunnen aanbieden, kunnen we – met jouw toestemming – de sollicitatiegegevens nog een jaar langer bewaren. Je kunt je toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen. Indien je bij ons komt werken, bewaren wij jouw sollicitatiegegevens in je personeelsdossier. Dit dossier wordt bewaard zolang dit noodzakelijk is en ten aanzien van de sollicitatiegegevens tot maximaal 1 jaar na indiensttreding.

Een social media- en internet-onderzoek kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure. Dit is noodzakelijk om te kunnen waarborgen dat bij het aannemen van nieuw personeel ons imago in stand blijft, wij doen dit dan ook op basis van ons gerechtvaardigde belang. Wij zoeken hiervoor op jouw naam op Google, en jouw eventuele profiel op diverse social media. Dit uiteraard voor zover deze profielen openbaar zijn; wij zullen je niet vragen om ons toegang te verlenen tot een afgeschermde social media-pagina of een connectie met ons te maken. De resultaten van het onderzoek worden met jou besproken. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, dan kun je dit per e-mail aangeven op het moment dat je solliciteert. 

Delen met anderen 
DeLaMar verstrekt jouw persoonsgegevens alleen aan andere partijen voor zover dit nodig is in verband met de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden. Het gaat om de volgende categorieën van ontvangers:

 • Kaartverkooppartner;
 • Website beheerder (alleen met jouw expliciete toestemming of wanneer je een formulier op onze website invult);
 • Leverancier van (online) marketing-, reserverings- en eventsoftware;
 • Verwerker van direct mailings (post);
 • Organisatoren/producenten van andere voorstellingen (alleen met jouw expliciete toestemming);
 • Social media (bijv. om jou relevante reclame te tonen op Facebook en Instagram).

Met de derde partij die namens en in opdracht van DeLaMar jouw persoonsgegevens verwerkt, sluit DeLaMar een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de wettelijke eisen. Daarin staat bijvoorbeeld dat de verwerker strikt vertrouwelijk met jouw gegevens moet omgaan.

In het kader van onze dienstverlening kan DeLaMar jouw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). DeLaMar doet dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens, in lijn met de toepasselijke privacywetgeving en instructies hierover vanuit de Europese Commissie en/of andere gezaghebbende organen van de Europese Unie.

E-mail
Onder meer bij het bestellen van kaarten of bij het maken van een reservering via de website vul je zelf jouw gegevens in op een speciaal elektronisch formulier op onze website, en word je via een “opt-in” de mogelijkheid geboden aan te geven dat je via e-mail informatie van DeLaMar wilt ontvangen over DeLaMar, de voorstellingen waarvoor DeLaMar kaarten verkoopt en de (andere) producten en diensten van DeLaMar.

Jouw privacyrechten
Wanneer wij jouw persoonsgegevens verwerken heb je bepaalde rechten, namelijk:

 • het recht om ons te vragen of wij persoonsgegevens van je verwerken en als dit het geval is, op inzage in je persoonsgegevens en bepaalde informatie over de verwerking van je persoonsgegevens;
 • het recht op rectificatie van je persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • het recht om je persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’);
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens, bijv. voor het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden;
 • het recht om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken;
 • het recht om toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens op elk moment in te trekken, indien de verwerking op je toestemming is gebaseerd. Het intrekken van je toestemming heeft geen terugwerkende kracht;
 • het recht op ontvangst of afgifte van jouw persoonsgegevens aan een door jouw aangewezen derde in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm (‘recht op dataportabiliteit’);
 • het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthouder. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens. Wanneer je in een ander land van de Europese Unie woont of werkt, kun je een klacht indienen bij de toezichthouder in dat land.


Je kunt op verschillende manieren je privacyrechten uitoefenen. Via Inloggen kunnen klanten een account aanmaken en inloggen om bijvoorbeeld inzage te krijgen in reserveringen en de persoonsgegevens zoals deze bij ons bekend zijn. Binnen deze omgeving kun je ook jouw persoonsgegevens wijzigen. Verder kun je verzoeken tot uitoefening van je privacyrechten sturen naar info@delamar.nl of per post naar het adres vermeld onderaan deze privacy- en cookieverklaring.

DeLaMar kan je per post of per e-mail gepersonaliseerde informatie sturen, bijvoorbeeld op basis van je vorige bezoeken aan ons theater. Als je wilt dat DeLaMar jouw persoonsgegevens in het geheel niet voor direct marketing activiteiten verwerkt, kun je een brief of e-mail naar onze klantenservice sturen. Ook kun je je via de afmeldlink onderaan elke e-mail die wij je voor direct marketing doeleinden sturen afmelden voor direct marketing activiteiten per mail en per post. Jouw afmelding wordt zo snel mogelijk verwerkt. DeLaMar maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming in de zin van artikel 22 AVG.

Om te voorkomen dat DeLaMar informatie aan een verkeerde persoon verstrekt, kunnen wij om aanvullende informatie vragen om jouw identiteit te controleren. We reageren zo snel mogelijk op je verzoek en laten je uiterlijk binnen een maand na ontvangst van jouw verzoek weten of wij aan je verzoek kunnen voldoen. Deze termijn kan in specifieke gevallen, bijv. wanneer sprake is van een complex verzoek, met twee maanden worden verlengd. Over een dergelijke verlenging informeren we je uiterlijk binnen een maand na ontvangst van je verzoek. Op grond van de privacywetgeving kunnen wij onder bepaalde omstandigheden je verzoek weigeren. We leggen je dan uit waarom we niet aan je verzoek kunnen voldoen. Meer informatie over je privacyrechten kan je ook vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers en/of boekers jonger dan 16 jaar. Deze groep wordt derhalve uitgesloten van commerciële uitingen en profilering. We kunnen de leeftijd echter niet controleren. Gebruikers jonger dan 16 jaar dienen onze diensten alleen te gebruiken als zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonsgegevens hebben verzameld van een persoon jonger dan 16 jaar, neem dan contact met ons op. Wij zullen dit dan controleren en indien nodig verwijderen wij deze informatie.

Beveiliging en bewaren gegevens
DeLaMar heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover zij beschikt te beschermen tegen onopzettelijke of moedwillige manipulatie, verlies, vernietiging en/of inzage door onbevoegden.
Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de toepasselijke wet- en regelgeving daaraan stelt. De persoonsgegevens worden opgeslagen op beveiligde servers.

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het realiseren van de doelen waarvoor de gegevens zijn verzameld en niet langer dan wettelijk is toegestaan. Na afloop van de betreffende bewaartermijn  worden alle persoonsgegevens geanonimiseerd, tenzij sprake is van zwaarwegende belangen om persoonsgegevens langer te bewaren of als deze nog nodig zijn voor een van de andere doelen als genoemd in deze privacy- en cookieverklaring.

Cookies
Op onze website gebruiken wij cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de websitebezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat.

Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en stellen ons in staat deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. We gebruiken deze cookies ook voor marketingdoeleinden (als je hiervoor toestemming hebt gegeven). Zo kunnen we je relevante aanbiedingen sturen. Denk hierbij aan onze gepersonaliseerde nieuwsbrief of aanbiedingen op social media of andere websites. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Je kunt jouw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat je wordt gewaarschuwd wanneer cookies worden verzonden.

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om jouw akkoord voor het gebruik van cookies.

In onderstaande tabel vind je een overzicht van de cookies die wij gebruiken.

 

Ingesloten content
Onze website gebruikt ingesloten content van andere websites. Dit zijn video's van YouTube. Ze plaatsen cookies, zodra je hun video's gebruikt. Wij hebben geen invloed op hoe deze diensten de verzamelde informatie gebruiken. Benieuwd wat zij via cookies met jouw (persoons)gegevens doen? Lees de privacyverklaring van YouTube.

In- en uitschakelen van cookies
In jouw webbrowser kun je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer je ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van jouw browser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Contactgegevens
Voor vragen over onze privacy- en cookieverklaring of vragen omtrent jouw rechten, kun je contact opnemen met onze klantenservice.

Wij zijn ook te bereiken per post. Ons adres is: Leidsekade 91, 1017 PN Amsterdam. Telefoonnummer: 020 – 555 26 27.

Wijzigen privacy- en cookieverklaring
Deze privacy- en cookieverklaring kan door DeLaMar op ieder moment zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast. De aangepaste privacy- en cookieverklaring geldt vanaf de datum van publicatie op de website van DeLaMar.

Laatste wijziging: 8 januari 2024

Accepteer marketingcookies

om de video te kunnen bekijken.